Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1.Administratorem danych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. Tel. 44 7245234, mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w I LO możliwy jest pod numerem telefonu 44 7244975 lub adresem email: inspektor@1lo-tomaszow.com.pl
3.Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
4.Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7.Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
zapoznałem/zapoznałam się

Współpraca

Patronat Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej

    

        PATRONAT UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

 I POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

           

Wiedza odgrywa wielką rolę w rozwoju osobistym i zawodowym każdego młodego czlowieka.

To równoczesnie najcenniejszy kapitał, który może przyczynić się do rozwoju gospodarczego kraju.

 

 

Porozumienie o współpracy naukowo- dydaktycznej

zawarte pomiędzy Filią Uniwersytetu Łódzkiego

w Tomaszowie Mazowieckim

a I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego

 w Tomaszowie Mazowieckim

 

            Dnia 2 listopada 2008 roku zawarte zostało porozumienie o współpracy naukowo- dydaktycznej między Filią Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, reprezentowaną przez prof. dr hab. Zbigniewa Rau- Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Filii w Tomaszowie Mazowieckim a I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, reprezentowanym przez Dyrektora mgr Ewę Męcinę.

 

W ramach współpracy Filia zobowiązuje się do:

- konsultacji i pomocy w opracowaniu programów kształcenia dla szkoły

- udostępniania bazy dydaktycznej i organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły, o ile nie będzie to kolidować z innymi zajęciami dydaktycznymi w Filii

- prowadzenie w szkole zajęć dodatkowych przez kadrę Filii w miarę możliwości i o ile nie będzie to kolidować z iunnymi zajęciami dydaktycznymi

- organizacji innych wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych, jak np. wyjazdy

i ćwiczenia terenowe, koła zainteresowań, olimpiady przedmiotowe

- umożliwienia korzystania z zasobów biblioteki Filii uczniom szkoły na zasadach określonych przez kierownictwo biblioteki

 

W ramach współpracySzkoła zobowiązuje się do:

- prowadzenia w Filii zajęć dodatkowych przez kadrę dydaktyczną szkoły w miarę mozlliwości i o ile nie będzie to kolidować z innymi zajęciami dydaktycznymi

- udostępniania bazy dydaktycznej i organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły z udziałem pracowników Filii

- informowaniu uczniów o działaniach i zajęciach podejmowanych w ramach współpracy dydaktyczno- naukowej

- umożliwiania uczniom uczestnictwa w działaniach i zajęciach podejmowanych w ramach współpracy naukowo- dydaktycznej, o ile nie będzie to kolidować z innymi zajęciami dydaktycznymi

- zabezpieczenia uczniom szkoły ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia NNW na czas trwania zajęć w Filii

 

 

 

Wybrane klasy I Liceum Ogólnokształcące

  1. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim

objęte patronatem Politechniki Łódzkiej

Wydziału Fizyki Technicznej Informatyki

i Matematyki Stosowanej

       

     Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych uczniów i mając na uwadze ich rozwój, dyrekcja I Liceum Ogolnokształcącego im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim 18 grudnia 2008 roku podpisała Porozumienie Ramowe w sprawie objęcia klas matematyczno- informatycznych i matematyczno- geograficznych patronatem Wydziału Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, reprezentowanej przez Dziekana prof. dr hab. Grzegorza Bąka.

            Celem tego przedsięwzięcia jest poszerzenie zainteresowań i pogłębienie wiedzy uczniów w zakresie fizyki, matematyki i informatyki, zwiększenie zainteresowania uczniów podejmowaniem studiów na Politechnice Łódzkiej oraz wymiana doświadczeń dydaktycznych pomiędzy nauczycielami I Liceum i kadrą naukowo- dydaktyczną wydziału FTIMS PŁ.

            Główne cele i zadania patronatu realizowane bedą m.in. poprzez : przygotowanie i prowadzenie przez pracowników Wydziału FTIMS wybranych zajęć edukacyjnych dla uczniów objętych patronatem (na terenie Wydziału FTIMS i I Liceum), opracowanie i udostępnianie materiałów ilustrujących zastosowanie fizyki i matematyki, przygotowywanie i realizowanie przez pracowników wydziału odczytów popularno- naukowych na temat najnowszych osiągnięć  nauki i techniki, organizowanie współnych sesji naukowo- dydaktycznych,monitorowanie przebiegu studiów i  rozwoju absolwentów I LO w Tomaszowie Mazowieckim podejmujących studia na wydziale FTIMS, wspólne działania promocyjne i informacyjne.

 

 

 

Projekt: E- pogotowie Matematyczne

 

            Dnia 30 października 2009 roku zawarto umowę pomiędzy Politechniką Łódzką, (realizującą projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu   Społecznego), reprezentowaną  przez  dr Jacka Stańdo a      I Liceum Ogolnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły, Ewę Męcinę dotyczącą udziału placówki w projekcie pt. "E- pogotowie matematyczne".

            W związku z projektem Dyrektor Szkoły wyznaczył nauczyciela do prowadzenia matematycznych konsultacji z uczniami.

Wytypowanie uczniów do udziału w projekcie odbywało się w oparciu o zainteresowanie podjęciem studiów technicznych oraz deklarację zdawania matury z matematyki na poziomie rozszerzonym.

             Eksperci z Politechniki Łódzkiej skupią się na prowadzeniu konsultacji on line z uczniami biorącymi udział w projekcie, pomagniu w uzupełnianiu braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów w zakresie wybranych zagadnień z matematyki, wdrażaniu uczniów do korzystania z technologii informatycznych w trakcie uczenia się.

 

 

Współpraca dydaktyczna

z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej

Uniwersytetu Łódzkiego

 

Dnia 2 lutego 2011 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy dydaktycznej pomiędzy:

Wydziałem Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

 (90-236 Łódź, ul. Pomorska 149/153)

 reprezentowanym przez Dziekana

dr hab. Annę Urbaniak- Kucharczyk

a

 I Liceum Ogólnokształcącym

  1. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim

(97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul.I. Mościckiego 22/24)

reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły

mgr Ewę Męcinę.