Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2008/2009- 2012/2013

Program regionalny - logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

 

Nazwa inwestycji:

 Rozwój informatycznego systemu zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim

WND-RPLD.04.02.00-00-004/10

 

Całkowita wartość projektu:                                                                                              1 133 929 pln

Kwota dofinansowania z EFRR:                                                                                              963 840 pln

Nazwa beneficjenta:                                                                                                Powiat Tomaszowski

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Program „Leonardo da Vinci” – „Nowe trendy w mediach na rynku niemieckim – 2008”

W ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Uczenie się przez całe życie” realizowane są różne programy, między innymi: program „Leonardo da Vinci”.
Program „Leonardo da Vinci” ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych
dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Promuje innowacyjne podejście do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.
W roku 2007 dzięki nawiązaniu współpracy pani dyrektor Ewy Męciny z panią dr Marią Peter – prezes Stowarzyszenia „Europa – Haus” w Lipsku powstał program „Nowe trendy w mediach na rynku niemieckim” w ramach programu  „Leonardo da Vinci”.
Projekt skierowany został do młodzieży I LO, która znała język niemiecki i była zainteresowana pracą w mediach, ale przede wszystkim chciała poznać europejski system kształcenia zawodowego.   Po pozytywnej ocenie wniosku, złożonego w Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”, przystąpiono do realizacji projektu.
Dyrektor powołała Zespół Koordynujący, w skład którego weszli nauczyciele języka niemieckiego: Renata Bezat, Ewa Czajka,  Kinga Szturnoga,  wicedyrektor Anna Dudek oraz  Danuta Piechota, Albina Grejber i Teresa Markiewicz.     
Projekt przewidywał wyjazd uczniów naszej szkoły do Lipska, celem poznawania zasad funkcjonowania niemieckich mediów oraz zapoznanie się z niemiecką kulturą i obyczajowością. Działania te zostały osiągnięte poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez tamtejszą telewizję regionalną, wycieczki, wywiady i spotkania.
Koordynatorem naszego pobytu w Lipsku była p. dr Maria Peter, prezes Stowarzyszenia Europa – Haus, wieloletni wykładowca dziennikarstwa na Uniwersytecie w Lipsku. Projekt trwał dwa miesiące i był podzielony na dwie tury. Do udziału w projekcie przystąpili uczniowie, którzy najlepiej zdali egzamin kwalifikacyjny. Następnie dla tej grupy uczniów został przeprowadzony w szkole kurs językowy, przygotowujący do wzięcia udziału w projekcie, który obejmował 75 godzin. Ponadto w Lipsku odbył się kolejny blok szkoleniowy, obejmujący 45 godzin, co w sumie dało każdemu uczestnikowi 120 godzin aktywnego kursu języka niemieckiego.
Projekt „Leonardo da Vinci” był zrealizowany w Lipsku w terminach od 27.VI. do 17.VII. i od 17.VII do 18.VIII 2008 r., w którym wzięło udział 60 uczniów klas I i II naszej szkoły.

Zrealizowany staż odbywał się w następujących przedsiębiorstwach i centrach szkoleniowych:
Kommunaler Eigenberieb Leipzig/Engesdorf,
Firma Forssbohm & Sohne Makkleeberg/Leipzig,
Centrum Szkoleniowe Telewizji Niemieckiej MDR,
Targi Lipskie, dział prasy i komunikowania,
Zakład Komunikacji Miejskiej, dział marketingu i public relations,
Biuro Promocji Gospodarczej i Turystycznej miasta Lipska,
„Media Campus” Centrum Szkolenia dla dziennikarzy i specjalistów ds. komunikowania,
Centrum Technologii dla Młodzieży, dział mediów / prasa, radio /,
Dom Europejski w Lipsku / dział marketingu i public relations /.

Młodzież w trakcie miesięcznych praktyk poznawała zasady funkcjonowania niemieckich mediów oraz niemiecką kulturę, doskonaliła umiejętności językowe. Szczególny nacisk w czasie pobytu młodzieży w Lipsku został położony na wykorzystywanie mediów. Odbywały się spotkania z dyrektorem i pracownikami tamtejszej telewizji. Ponadto uczestnicy projektu gościli w lokalnej telewizji MDR. W ramach w/w spotkań poznawali kierunki rozwoju mediów w komórkach, a także różne stanowiska pracy w telewizji. Uczniowie rozmawiali z rzecznikiem prasowym GmbH Marketing und Turismus na temat nowych projektów medialnych i multimedialnych, przygotowanych przez to przedsiębiorstwo. Dodatkowo zwiedzili i brali udział w warsztatach na uczelni „Median Campus” - prywatnej elitarnej wyższej szkole, kształcącej profesjonalistów w zakresie mediów.
Uczestnicy projektu poznawali kulturę zachodnich sąsiadów m.in. zabytki Lipska, muzea oraz miasta Drezno i Weimar. Organizowano popołudniowe zajęcia z opiekunami – germanistkami (praca nad artykułami, felietonami, tłumaczenie tekstów prasowych). Dodatkowo partner koordynujący stowarzyszenie Dom Europy zorganizował wyjścia na bieżące imprezy kulturalne, odbywające się w lipcu i w sierpniu, tj. koncerty, spotkania integracyjno-edukacyjne, Targi Lipskie oraz bieżącą ekspozycję Muzeum Najnowszej Historii Niemiec, Stary Rzym, Muzeum Szkolnictwa, Pomnik Bitwy Narodów. Wszystkie te spotkania z przedstawicielami niemieckich mediów odbywały się w języku niemieckim, co umożliwiło doskonalenie umiejętności językowej.
Należy zaznaczyć, że projekt ten był całkowicie sfinansowany przez UE, a młodzież nie ponosiła żadnych kosztów. Otrzymali nawet kieszonkowe na pobyt w Lipsku. Całkowita wartość projektu wyniosła 242.115 zł.
Spotkania te zainspirowały uczestników projektu do wyboru kierunków studiów, dalszego samokształcenia i rozwijania umiejętności językowych.
Zawsze miłym odczuciem dla nauczyciela jest widoczny postęp jego uczniów, dlatego niezmiernie miło było nam obserwować wyraźne łamanie barier językowych i nabieranie przez uczestników pewności siebie w posługiwaniu się językiem niemieckim.
Na zakończenie uczestnicy projektu otrzymali standardowy dokument europejski Europass – Mobilność, który jest wydawany przez Krajowe Centrum Europass dla uczestników programu „Leonardo da Vinci”.
Dokument potwierdza odbycie praktyk zagranicznych i opis europejskiej ścieżki kształcenia w zakresie uzyskania pierwszych doświadczeń zawodowych w środowisku międzynarodowym oraz umiejętności i sprawności językowych.
W roku szkolnym 2009/2010 w ramach tego samego programu „ Uczenie się przez całe życie” na platformie Internetowej e-Twinning pani Marta Szymańska nauczycielka języka angielskiego realizowała ze swoją klasą projekt „Me, my school, my town, my region”.

W ramach tego projektu uczniowie nawiązali współpracę ze szkołą w środkowej Francji i na platformie edukacyjnej przekazywali informacje o sobie swoim mieście i regionie. Miał on na celu wymianę wiedzy, ale również podejmowanie przez Internet różnych przedsięwzięć służących nawiązywaniu współpracy i przyjaźni w ramach zjednoczonej Europy.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1.2 „Poszerzamy horyzonty”

Koncepcja projektu „Poszerzamy horyzonty” powstała w 2009 roku. Była związana ze zmianami, jakie wchodziły do szkół ponadgimnazjalnych na egzaminie maturalnym. Od 2010 roku na maturze przedmiotem obowiązkowym stała się matematyka, ale również analiza pracy szkoły, wyników maturalnych, wyborów kierunków studiów przez naszych uczniów jak również polityka oświatowa państwa i chęć zwiększenia oferty edukacyjnej szkoły skłoniły nas do wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski na projekty z działania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Celem projektu było prowadzenie cyklicznych dodatkowych zajęć edukacyjnych z matematyki, fizyki, chemii, języka angielskiego, niemieckiego, informatyki oraz przedsiębiorczości – wybór przedmiotów był nie przypadkowy, wynika on z zakwalifikowania ich do tak zwanych kompetencji kluczowych kształcenia młodych Europejczyków.

Adresatem projektu była młodzież I Liceum w liczbie 170 uczennic i 130 uczniów. Powodem takiego układu było przełamanie niechęci do nauki przedmiotów ścisłych, podniesienie jakości edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych o zasadniczym znaczeniu dla kontynuowania nauki oraz zdolności do zatrudnienia. Realizatorami byli nauczyciele i pracownicy I Liceum

Projekt obejmował czas od 1 marca 2010 roku do 31 marca 2011 roku. Łącznie zrealizowaliśmy 2064 godziny lekcyjne w 24 grupach przedmiotowych po 2 godziny w tygodniu. W zajęcia było zaangażowanych 16 nauczycieli i 16 pracowników obsługi projektu.

Oprócz zajęć dydaktycznych, dla których nauczyciele przygotowali programy nauczania, karty pracy dla uczniów, zorganizowaliśmy 18 wycieczek edukacyjnych, w tym jedną do CERN – Ośrodka Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie, jedną do Wrocławia na Uniwersytet Wydział Germanistyki, dwie do Poznania na Uniwersytet Poznański – Wydział Anglistyki i Chemii, dwie do Warszawy na SGH i do Polsko – Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych, osiem wycieczek naukowych na Politechnikę Łódzką i cztery na Uniwersytet Łódzki.

W ramach projektu zorganizowaliśmy 4 konferencje naukowe:

•    16 czerwca 2010 roku - „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL”

•    26 listopada 2010 roku – „Festiwal Nauki w I Liceum” - wykłady i warsztaty z przedmiotów realizowanych w projekcie

•    22 lutego 2011 roku - „ Przyszłość jest wielojęzykowa” - wykłady i warsztaty w językach obcych

•    31 marca 2011 roku - „POKL 9.1.2 „Poszerzamy horyzonty” - podsumowanie projektu

Rezultaty projektu:
•    zadanie  – zajęcia edukacyjne z matematyki:

rezultaty – 77 uczniów brało udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na 120 uczestniczących w zajęciach, do najważniejszych należy zaliczyć – finalistę III Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „W świecie matematyki”, udział brało 3 uczniów, 18 finalistów ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Meridian”, jeden uczeń zakwalifikował się do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Logiczno – Matematycznej, w VI  Ogólnopolskiej Konferencji Junior Internet, za dokonania w dziedzinie wykorzystania matematyki w tworzeniu projektów internetowych, jeden uczeń uzyskał nagrodę specjalną w kategorii Junior Desing ( z trzech wyróżnionych na 231 projektów)

•    zadanie – zajęcia edukacyjne z języka angielskiego:

rezultaty – 30 uczniów brało udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na 45 uczestniczących w zajęciach ( należy zaznaczyć że dwie grupy były złożone z uczniów osiągających słabe rezultaty w nauce): w konkursie „Put it in right words” - jedna uczennica uzyskała znaczący sukces, czterech uczniów odniosło znaczące sukcesy w konkursie „ Łowcy Talentów – Jersz”, 9 wzięło udział w XXXV Olimpiadzie Języka Angielskiego, sześciu uczniów przystąpiło do certyfikatu potwierdzającego umiejętności językowe

•    zadanie  – zajęcia edukacyjne z języka niemieckiego;

rezultaty – 26 uczniów brało udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na 45 uczestników, dwóch zakwalifikowało się do II etapu Olimpiady Języka Niemieckiego, sześciu uczestników przystąpiło do certyfikatu potwierdzającego umiejętności językowe

•    zadanie  – zajęcia edukacyjne z chemii:

rezultaty – 22 uczniów na 30 brało udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; między innymi w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej – jedna uczennica, XV Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, - dwie uczennice, siedmioro uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „ Eko – Planeta”

•    zadanie  – zajęcia edukacyjne z fizyki:

rezultaty – 30 uczniów na 30 brało udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, między innymi trzech uczniów wzięło udział w Krajowym Konkursie Fizycznym „Fuzja termojądrowa”, pięcioro uczniów wzięło udział w II etapie XX Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego, pięcioro w Polsko – Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”

•    zadanie  – zajęcia edukacyjne z informatyki

rezultaty: w zajęciach wzięło udział 20 uczniów, w  różnych konkursach przedmiotowych brało udział 13, między innymi w „Konkursie na najlepszy uczniowski program komputerowy” - dwóch uczniów, Programowanie w języku Delphi - jeden uczeń, „Mapa zabytków sakralnych w Polsce”- jeden uczeń, w IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Internetowej DialNet Masters – czterech uczniów.

•    Zajęcia edukacyjne klub przedsiębiorczych

rezultaty: w zajęciach uczestniczyło 20 uczniów w dwóch grupach, łączna liczba uczniów biorących udział w konkursach – 13 uczniów. Do najważniejszych sukcesów należało uzyskanie dwóch certyfikatów ukończenia kursów Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, trzech uczniów  wzięło udział w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, sześć uczennic w Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, dwie w XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej

Do sukcesów projektu należało przede wszystkim:

•    wzrost wybieralności przedmiotów ścisłych na maturze
•    wyraźny wzrost wyników z przedmiotów ścisłych na maturze
•    znaczące podniesienie wyników z przedmiotów ścisłych
•    wyraźnie spadła liczba uczniów korzystających z płatnych korepetycji
•    znacząco wzrósł udział naszych uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
•    znacząco wzrosły u uczniów umiejętności komunikacji w języku niemieckim i angielskim
•    kilku uczniów uzyskało certyfikaty językowe potwierdzające ich wysokie umiejętności
•    u większości uczniów ukształtuje się pozytywne nastawienie do wysiłku intelektualnego
•    u większości uczniów  wzrośnie poziom samooceny
•    wystąpi poprawa umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych
•    wzrośnie umiejętność pracy w zespole i zarządzania czasem
•    został obalony stereotyp trudnych studiów politechnicznych

Łączna wartość projektu wyniosła około 450 tyś. złotych, w tym szkoła pozyskała wiele cennych pomocy naukowych i wyposażenia pracowni w środki ICT.

 

Projekt „Pamięć i tożsamość. Historia i kultura dwóch narodów”

I Liceum zostało zaproszone do udziału w międzynarodowym projekcie „Pamięć i tożsamość. Historia i kultura dwóch narodów.” przez MEN i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Ministerstwo Edukacji w Izraelu i Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Realizacja projektu przebiegała w trzech etapach. I etap – wyjazd dyrektora szkoły, Ewy Męciny, do Instytutu w Yad Vashem w Jerozolimie w celu pogłębienia wiedzy na temat historii Holocaustu oraz przygotowania się do spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej. II etap to wykorzystanie materiałów dydaktycznych, opracowywanie wybranych scenariuszy zajęć warsztatowych, zaplanowanie przebiegu spotkania. III etap – spotkanie młodzieży polskiej i izraelskiej.
Głównym celem tego wyjątkowego przedsięwzięcia edukacyjnego była integracja grupy polskiej i izraelskiej młodzieży, kształtowanie postawy otwartości i uwrażliwienia na problemy inności, odmienności w relacjach międzyludzkich oraz poznanie wspólnej przeszłości obu narodów.
Młodzież i nauczyciele naszej szkoły spotkali się  28 września 2012 r. w Łodzi z 40 – osobową grupą uczniów  High School Amal B z Petach – Tikwa w Izraelu, aby odwiedzić miejsca związane głównie z martyrologią Żydów w czasie II wojny światowej. Spotkanie miało miejsce przy Pomniku Martyrologii Dzieci, tzw. „Pęknięte Serce”, który upamiętnia tragiczne losy dzieci polskich w czasie wojny. Podczas wycieczki wielkie wrażenie na jej uczestnikach zrobiło zwiedzanie muzeum – Oddziału Stacja Radegast – miejsca wywozu ludności żydowskiej do obozów zagłady.
Młodzież izraelska zawitała także do Tomaszowa, by obejrzeć wystawę „Zagłada żydowskich miasteczek” w  muzeum. Niezwykle serdeczne powitanie gości nastąpiło w I Liceum.  Uczestniczyli w nim również przedstawiciele władz Powiatu: wicestarosta – Sławomir Szewczyk i członkowie zarządu: Andrzej Wodziński i Kazimierz Baran, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu – Katarzyna Banaszczak,  prezydent miasta Rafał Zagozdon oraz kierownik oddziału Archiwum Państwowego w Tomaszowie Mazowieckim dr Andrzej Wróbel.
W trakcie spotkania wielkie owacje wzbudził występ chóru szkolnego, śpiewającego znane pieśni żydowskie. Z uznaniem przyjęty został profesjonalnie zrealizowany film, którego scenariusz opracowały: dyr Ewa Męcina, Monika Socha i Mirosława Marcinkowska - Budnik reżyserem był uczeń klasy III A Piotr Śmiechowicz oraz  Janusz Pająk - dziennikarz telewizji Tele – Top, a konsultantem historycznym został starszy kustosz Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim– Andrzej Kędzierski. Dzięki projekcji filmu widzowie stali się uczestnikami  spaceru po Tomaszowie śladami społeczności żydowskiej. Pięknie zaprezentowali się także nasi uczniowie i absolwenci należący do „Zespołu Pieśni i Tańca -  Lubochnianie”. Ciekawym pomysłem na integrację młodzieży polskiej i izraelskiej była wspólna nauka oberka przeprowadzona przez nauczycielki wychowania fizycznego – Monikę Borowczyk Józwik i Aldonę Kapruziak. Wystawę o Januszu Korczaku i Julianie Tuwimie zorganizowały polonistki: Alicja Gielec i Małgorzata Padar. Do konwersacji w języku angielskim przygotowywali młodzież nauczyciele języka angielskiego, przede wszystkim: Marta Szymańska i Rajmund Ciszewski, tłumaczeniem tekstów zajęła się Sylwia Wilmańska.
W ramach spotkania odbyły się zajęcia warsztatowe na temat: „Janusz Korczak – ludzki pomost pomiędzy dwoma narodami” – scenariusz przygotowały: Mirosława Marcinkowska – Budnik.i Małgorzata Padar. Osoba tego wybitnego pedagoga pozwala przyjrzeć się stosunkom polsko – żydowskim w całej ich złożoności. Przygotowanie się do udziału w warsztatach pomogło poznać młodzieży i nauczycielom filozofię edukacji propagowanej przez Międzynarodową Szkołę Nauczania o Holocauście w Instytucie w Yad Vashem . Istotą nauczania o tych tragicznych wydarzeniach w dziejach ludzkości jest poznanie konkretnych sytuacji, jednostkowego losu ofiar, aby przejść następnie do uniwersalnych treści, unikając w ten sposób jednowymiarowego obrazu lub abstrakcyjnego spojrzenia na zagadnienia związane z martyrologią Żydów.